รหัสไปรษณีย์ ความหมายของเลขรหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ ความหมายของเลขรหัสไปรษณีย์

ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย

ลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ถึง ปัจจุบัน

    ใน ปี พ.ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายคำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นใน ประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบ จึงทรงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษี pgslot สว่างวงศ์กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช ผู้ทรงมี ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวราชการ” ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์

    เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า ภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ได้ทรงวางโครงการและ เตรียมการไว้พร้อมที่จะ เปิดบริการไปรษณีย์ ได้แล้ว ก็ได้ประกาศเปิดรับฝาก ส่งจดหมายหรือหนังสือ เป็นการทดลองในเขต พระนครและธนบุรีขึ้นเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ ตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนปากคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศเหนือ (ปัจจุบันถูกรื้อเพื่อใช้ที่สร้าง สะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธ) ที่ทำการแห่งแรกนี้ใช้เป็น ที่ทำการไปรษณีย์สำหรับจังหวัดพระนคร ด้วยเรียกกันว่า “ไปรษณียาคาร”

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกราบบังคมทูล เสนอความเห็นว่าราชการ ของกรมไปรษณีย์และราชการของกรมโทรเลข ซึ่งตั้งขึ้นก่อนกรมไปรษณีย์แล้วนั้นเป็นงานใน ด้านสื่อสารด้วยกันควรรวมเป็นหน่วยราชการ เดียวกันเสียเพื่อความสะดวกแก่การดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็น SUPER SLOT เป็นสมควรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหน่วยงานทั้งสองเข้าด้วยกันเรียกว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข” รหัสไปรษณีย์

    ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารและที่ดินริมถนน เจริญกรุงเป็นที่ทำการและเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ที่ทำการไปรษณีย์กลาง” การไปรษณีย์ เป็นบริการสาธารณะจำเป็นต้องมีระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการและ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินบริการทราบและถือปฏิบัติเมื่อ เปิดการไปรษณีย์โทรเลขได้ประมาณ 2 ปีแล้ว รัฐบาลจึงได้ตรากฏหมายขึ้นใน ปี พ.ศ. 2428 เรียกว่า “พระราชบัญญัติการไปรษณีย์ไทย จุลศักราช 1248”

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง “การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)” ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาดำเนินการ โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใช้สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ต่อมาสำนักงานใหญ่ย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง กสท. ได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่ยิ่งใหญ่ มีศักยภาพเครือข่าย ระบบ และคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล

ทดลองเล่นสล็อต

รีวิวเกมสล็อต

    จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546

รหัสไปรษณีย์ เป็นรหัสที่ทางไปรษณีย์ใช้ในการคัดแยกจดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งปลายทางแต่ละพื้นที่จะมีการกำหนดรหัสแตกต่างกัน รหัสที่ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สหรัฐอเมริกาจะใช้ตัวอักษรย่อของรัฐสองตัวตามด้วยตัวเลขห้าหลัก เช่น CA 90210 ที่เรียกว่า ZIP code ส่วนประเทศไทยใช้ตัวเลข 5 หลัก ชาติแรกที่ใช้รหัสไปรษณีย์คือประเทศเยอรมนี JOKER เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1960

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ ของประเทศไทย

รหัสไปรษณีย์ของไทย เริ่มใช้งานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ประกอบไปด้วยตัวเลขห้าหลัก โดย

หลักแรกแทนภูมิภาค เช่น 1 แทนภาคกลางตอนล่าง 2 แทนภาคตะวันออก เป็นต้น

เลขหลักที่สองแทนจังหวัดในภูมิภาคนั้น จะมียกเว้นก็กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการที่ใช้เลข 0 เหมือนกัน

หลักที่สามและสี่แทนท้องที่ (ซึ่งมักเป็นอำเภอ) PG SLOT ที่มีไปรษณีย์รับผิดชอบในการนำจดหมายไปส่งยังบ้าน

หลักสุดท้ายคือรหัสของที่ทำการไปรษณีย์ในท้องที่นั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น 10100 รหัสไปรษณีย์ของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ ตัวแรกเป็น 1 หมายถึงภาคกลางตอนล่าง ถัดมา 0 คือกรุงเทพและสมุทรปราการ ถัดมา 10 แทนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ ส่วน 0 ตัวสุดท้ายแทนที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย ซึ่งมีบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายไปส่งถึงบ้านในเขตป้อมปราบและสัมพันธวงศ์ สล็อต เรียกไปรษณีย์ดังกล่าวว่าที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย ส่วน 10101 เป็นรหัสไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ป้อมปราบ รหัสไปรษณีย์

ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ไปรษณีย์ป้อมปราบเป็นที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก กล่าวคือเปิดให้บริการรับจดหมายอย่างเดียว ไม่มีการนำจดหมายไปส่งตามบ้าน ดังนั้นในการจ่าหน้าจดหมายถึงผู้รับในเขตทั้งสองตามปกติจะใช้รหัส 10100 แต่จะใช้รหัส 10101 แทนก็ต่อเมื่อต้องการส่งไปยัง ตู้ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ป้อมปราบ

รหัสไปรษณีย์ไทย ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ ใช้แทนระบบ แขวงไปรษณีย์ ซึ่งริเริ่มในช่วง พ.ศ. 2499-2509 ซึ่งใช้เฉพาะภายในกรุงเทพโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 29 แขวงไปรษณีย์ ได้แก่ แขวงไปรษณีย์กรุงเทพ 1 ไปงจนถึง กรุงเทพ 29 ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาในการส่งจดหมายภายในกรุงเทพ จาก 3-4 วันเหลือเพียง 1-2 วัน

รหัสไปรษณีย์ไทยซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้เริ่มใช้งานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ใช้ระบบ “แขวงไปรษณีย์” ระหว่างช่วง พ.ศ. 2499-2509 ซึ่งใช้เฉพาะภายในกรุงเทพโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 29 แขวงไปรษณีย์ ได้แก่ แขวงไปรษณีย์กรุงเทพ 1 ไปจนถึง แขวงไปรษณีย์กรุงเทพ 29 ก่อนที่จะทำการปรับปรุงระบบของรหัสไปรษณีย์ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ

ความหมายของเลขรหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ไทยประกอบไปด้วยตัวเลข 5 หลัก ซึ่งเลขแต่ละหลักมีความหมายดังนี้

หลักที่หนึ่ง  หมายถึง ภูมิภาค เช่นเลข 1 แทนภาคกลางตอนล่าง เลข 2 แทนภาคตะวันอออก เลข 5 แทนภาคเหนือ เป็นต้น

หลักที่สอง  หมายถึง จังหวัดในภูมิภาคนั้นๆ 

หลักที่สามและสี่  หมายถึง ท้องที่ (ซึ่งมักเป็นอำเภอ) ซึ่งมีไปรษณีย์ซึ่งรับผิดชอบในการนำจดหมายไปส่งยังที่อยู่ปลายทาง

หลักที่ห้า  Ufabet หมายถึง รหัสของที่ทำการไปรษณีย์ในท้องที่นั้นๆ  

ตัวอย่าง: รหัสไปรษณีย์ 12130 ของตำบลคูคด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เลข 1  หมายถึง ภาคกลาง

เลข 2  หมายถึง จังหวัดปทุมธานี 

เลข 13  หมายถึง อำเภอลำลูกกา

เลข 0  หมายถึง รหัสของที่ทำการไปรษณีย์รังสิต (ไปรษณีย์ในท้องที่ ซึ่งมีบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายไปส่งถึงบ้าน)   รหัสไปรษณีย์

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม พยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ

สล็อต ฝาก-ถอน อัตโนมัติ

ระบบ ฝาก – ถอน อัตโนมัติ เพียง 3 วินาที เป็นระบบที่เราพัฒนามา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับทุกท่าน ได้สามารถ ฝาก – ถอน และสมัคร ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องส่งสลิปให้เสียเวลาอีกต่อไป กรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย แล้วจะได้รับรหัส สามารถฝากยอด และเข้าเล่นเกมได้เลย หรือเข้าไป ทดลองเล่นสล็อต ก่อน และดูรีวิวเกม ได้ที่ รีวิวเกมสล็อต

โปรโมชั่น SLOT

โปรโมชั่น PG SLOT ของเรามีโปรโมชั่นมากมาย ที่จะพา นักพนัน ทุกท่าน รวยไปด้วยกัน สำหรับ นักพนันสล็อต ตัวจริงที่ต้องห้ามพลาด กับโปรที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้เลือกกัน มี โปรดีดีสุดพิเศษ ตั้งแต่เริ่มสมัครกันเลย ยินดีตอนรับ นักล่าเงินรางวัล สู่ เกมสล็อต กับโปรโมชั่นเมื่อท่านฝากครั้งแรกก็ รับโบนัส 50% ฟรี!! โดยรับสูงสุด 500 บาท เพียง สมัคร และฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ก็สามารถรับสิทธ์ โปรโมชั่น นี้ไปเลยทันที ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่าเต็มที่ และเว็บเรา ปลอดภัย 100% ไม่มีการโกงแน่นอน!

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PGSLOT เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN , SLOTXO , UFABET สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้นักพนันทุกท่าน สนุกไปกับ เกมสล็อตออนไลน์ ของเรา ร่ำรวย เฮง เฮง นะคะ ^^

อัพเดทล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2021 12:48 น.